Ir directamente al recurso

Novo Cabo Fisterra 4. Ciencias sociais, historia

1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime
2. Revolucións liberais e movementos nacionalistas (1789-1871)
3. A industrialización das sociedades europeas
4. A España do século XIX: a construción dun réxime liberal
5. Industrialización e sociedade na España do século XIX
6. A época do imperialismo
7. Arte do século XIX
8. A Primeira Guerra Mundial e a Revolución rusa (1914-1939)
9. [...]

Este libro contiene:

 • 15 secuencias

 • 1344 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime

  O século XVIII europeo foi un período de transición. Dunha banda, mantivéronse as características do Antigo Réxime: a monarquía absoluta, a sociedade estamental e unha economía señorial agraria. No entanto, o intenso impulso demográfico e económico e o crecemento da burguesía propiciaron o desenvolvemento da Ilustración, que fixo entrar en crise o Antigo Réxime. [...]

 • 2. Revolucións liberais e movementos nacionalistas (1789-1871)

  As novas ideas ilustradas e o crecemento económico do século XVIII propiciaron unha época de fondas transformacións políticas en Europa. Este proceso coñécese como revolución liberal burguesa. [...]

 • 3. A industrialización das sociedades europeas

  Entre os anos 1780 e 1850 produciuse, primeiro en Gran Bretaña e despois en gran parte de Europa e en Estados Unidos, unha transformación radical dos sistemas de produción de bens: a Revolución Industrial. As máquinas substituíron progresivamente o traballo manual e unha nova fonte de enerxía, o vapor, aplicóuselles á maquinaria e aos novos medios de transporte (ferrocarril). [...]

 • 4. A España do século XIX: a construción dun réxime liberal

  Durante o século XIX, España viviu un proceso de construción dun réxime político liberal e a destrución do Antigo Réxime. Os primeiros intentos producíronse como reacción á invasión napoleónica (1808-1814), pero foi tras a morte de Fernando VII (1833) cando culminou a instauración en España do liberalismo. A partir dese momento, os monarcas viron limitados os seus poderes pola Constitución e o Parlamento. [...]

 • 5. Industrialización e sociedade na España do século XIX

  No século XIX desmanteláronse en España, coma no resto de Europa, as estruturas do Antigo Réxime e consolidouse un modelo económico baseado na industria e no capitalismo. A sociedade estamental deu paso a unha sociedade de clases, definida pola propiedade e a riqueza. Pero a industrialización realizouse con atraso e só algúns núcleos (Cataluña, País Vasco, Madrid) se industrializaron. [...]

 • 6. A época do imperialismo

  Cara ao ano 1870, os países industrializados iniciaron unha etapa de prosperidade económica e de gran crecemento demográfico como resultado dos avances producidos pola Segunda Revolución Industrial. [...]

 • 7. Arte do século XIX

  O século XVIII foi unha época de tránsito entre a arte rococó, que mantivo o gusto estético do Antigo Réxime, e o Neoclasicismo, que, influenciado pola Ilustración e as ideas revolucionarias, forxou un novo estilo baseado no clasicismo e na racionalidade. As grandes transformacións económicas, sociais e políticas do século XIX tiveron o seu reflexo no terreo artístico. [...]

 • 8. A Primeira Guerra Mundial e a Revolución rusa (1914-1939)

  Nos inicios do século XX, as rivalidades económicas, coloniais e nacionais entre os Estados europeos conduciron a unha escalada de tensións e unha carreira de armamentos que desembocaron na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Tratouse dun novo tipo de conflito que implicou a países de todo o mundo, mobilizouse non só aos exércitos senón tamén á poboación civil, e deixou un terrible saldo de mortos e destrución. [...]

 • 9. Crise das democracias e Segunda Guerra Mundial (1919-1945)

  Ver actividades

  O período entre 1918 e 1939 foi unha época de grande inestabilidade política e económica. A Primeira Guerra Mundial desestabilizou a economía europea e Estados Unidos erixiuse na primeira potencia económica mundial. Logo dunha etapa de euforia económica, os "felices anos 20", o crac da Bolsa de Nova York en 1929 desencadeou unha gran depresión económica que se espallou por Europa e outras zonas do mundo. [...]

 • 10. Tempos de confrontación en España (1898-1939)

  Nas primeiras décadas do século XX, coincidindo coa maioría de idade do rei Afonso XIII, os intentos reformistas dos partidos dinásticos para rexeneraren o sistema político español fracasaron e a Restauración entrou na súa crise definitiva. En 1923, e nun contexto internacional propenso ás solucións autoritarias, o xeneral Primo de Rivera instaurou unha ditadura. [...]

 • 11. Un mundo bipolar: Guerra Fría e descolonización (1945-1991)

  Dende 1945 ata 1991, o mundo estivo dividido en dous bloques antagónicos: o socialista, dirixido pola URSS, e o capitalista liderado por Estados Unidos. Europa occidental, Xapón e amplas zonas do mundo subdesenvolvido quedaron baixo a influencia do modelo estadounidense. [...]

 • 12. España durante o franquismo (1939-1975)

  O réxime político que se estableceu en España ao final da Guerra civil pódese definir como unha ditadura con trazos fascistas, na que as clases dominantes tradicionais recuperaron o predominio social. A figura do xeneral Francisco Franco presidiu o período de forma omnipresente. [...]

 • 13. Transición e democracia en España

  En 1975, logo da morte do ditador Francisco Franco, iniciouse en España a transición á democracia, que lle devolveu a soberanía ao pobo español e instaurou unha monarquía constitucional e parlamentaria. A Constitución de 1978 estableceu a España das Autonomías, unha nova organización descentralizada do territorio español. [...]

 • 14. O mundo actual

  O afundimento da URSS deu lugar á desaparición dos bloques e a unha nova era nas relacións internacionais, na que Estados Unidos se confirmou como a única superpotencia mundial. Así mesmo, impúxose o capitalismo como modelo económico, que, xunto á revolución dos medios de comunicación, permitiu unha organización do mundo de xeito globalizada. [...]

 • 15. A arte do século XX

  Nas primeiras décadas do século XX, a arte xa non se concibe como unha imitación da realidade. As experiencias impresionistas e postimpresionistas de finais do século XIX, deixaron a semente da experimentación, da innovación e mais da orixinalidade creativa. O resultado foi unha proliferación de correntes artísticas que se agruparon baixo o nome de Primeiras Vangardas. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: